Αναρτόμενες αεροτουρμπίνες

Πολυεστερικές
Πολυαιθυλενίου